Leveringsvoorwaarden

1 Definities:

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

-TCW:

Truck Cleaning Westerspoor

-Wederpartij:

De natuurlijke- of rechtspersoon, dan wel zijn rechtsopvolger, ten behoeve van wie of door of vanwege gebruiker diensten worden verricht en/of een werk is aangenomen.

-Object:

Het voertuig waarop de overeenkomst betrekking heeft;

 

2 Algemeen:

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes, opdrachten, verlenen van diensten, dan wel andere overeenkomsten afgesloten met TCW

 

3 Prijzen:

- Als prijs geldt hetgeen met de opdrachtgever is overeengekomen.

- Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, zoals besproken tussen TCW en wederpartij blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen TCW en wederpartij tijdig en in onderling overleg de overeenkomst inclusief de prijs dienovereenkomstig aanpassen.

- Prijsverhogingen voortvloeiende uit op verzoek van de wederpartij verrichte aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst zijn voor rekening van de wederpartij.

 

4 Betaling:

-Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling netto contant ( bij aangaan van de overeenkomst ) plaats te vinden.

-Bij betaling op rekening moet de betaling plaatsvinden binnen 14 dagen na factuurdatum. TCW is gemachtigd om administratiekosten in rekening te brengen.

-De vordering van TCW is evenwel terstond opeisbaar waarbij het verzuim van de wederpartij direct intreedt indien:

 A: de wederpartij een verzoek tot surseance van betaling indient, het faillissement wordt aangevraagd of tot boedelbeslag overgaat;

 B: beslag op het geheel, dan wel een gedeelte van het eigendom van de wederpartij wordt gelegd;

 C: de wederpartij haar bedrijf, of althans een wezenlijk deel daarvan, staakt, vervreemdt of op andere wijze voortzet.

- Indien de wederpartij enig verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet, is zij, vanaf het moment dat de ingevolge dit artikel bepaalde termijn voor nakoming is verstreken een rente verschuldigd van 1% per maand ( gedeelte van de maand als maand beschouwd ) over de nog openstaande prijs, tot aan die der algehele voldoening.

-Alle door TCW redelijkerwijs te maken kosten ter verkrijging van een voldoening buiten rechte door de wederpartij van al hetgeen zij aan TCW verschuldigd komen voor rekening van wederpartij en zijn gelijk aan het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van € 350,-. Indien TCW genoodzaakt is de wederpartij terzake in rechte te betrekken is de wederpartij gehouden alle door TCW gemaakte kosten van rechtsbijstand, waaronder begrepen de factuur van de door TCW ingeschakelde raadsman, te betalen.

 

5 Instructies:

De wederpartij dient zich aan alle aanwijzingen en instructies te houden zoals deze door TCW worden gegeven.

 

6 Staat van het object:

Het object van de wederpartij dient, tenzij TCW uitdrukkelijk anders aangeeft, voor gebruik van de truckwash te voldoen aan de volgende eisen:

- Dichte carrosserie ( ramen, deuren en dakluiken gesloten );

- Geen loszittende delen zoals niet standaard spiegels antennes lampen loshangende snoeren, touwen en spanbanden die in de draaiende borstels verstrikt kunnen raken. Indien er wel sprake is van een of meer van het hiervoor genoemde dient de wederpartij TCW hiervan vooraf op de hoogte te stellen.

- In geval van twijfel of in het geval van eerder voorkomende schade dient de wederpartij voor af TCW hiervan op de hoogte te stellen.

- Het wassen van trucks vindt plaats onder directe begeleiding van TCW. TCW bepaalt of de staat van het object geschikt is voor een wasbeurt.

- TCW is gerechtigd om voorafgaand aan het wassen de staat van object vast te leggen. De bemerkingen die vooraf zijn vastgelegd door TCW kunnen door de wederpartij achteraf niet betwist worden.

 

7 Wasresultaat:

De wederpartij mag verwachten dat het normale vuil op het object in redelijke mate wordt verwijderd. Er dient wel rekening gehouden te worden met vuil op onbereikbare plaatsen en gemorste lading, dit kan niet altijd verwijderd worden.

 

8 Klachten:

Heeft de wederpartij klachten over het wasresultaat dan dient de wederpartij dit direct bij TCW te melden. Het is uitsluitend aan de beoordeling van TCW op welke wijze deze klachten worden afgehandeld. Bij gegronde klachten zal het object opnieuw gewassen worden.,

 

9 Overmacht:

-Een tekortkoming van TCW zal TCW niet worden aangerekend indien TCW in een toestand van overmacht verkeert. Onder overmacht wordt verstaan: een tekortkoming die TCW niet kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandelingen of naar het in maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt, waardoor begrepen het geval, dat de gebruiker door een ( toerekenbare ) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is zijn diensten te verrichten. Onder overmacht wordt mede begrepen; 

- bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van welke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan;

- vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van TCW.

- oorlogs(gevaar), oproer, sabotage, overstroming, brand, uitsluiting, bedrijfsbezetting, werkstakingen en gewijzigde overheidsmaatregelen;

- ingeval van overmacht heeft TCW binnen 3 weken na ontstaan van de omstandigheid die de overmacht oplevert het recht om naar keuze ofwel de termijn van op- of aflevering te wijzigen ofwel de overeenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot het betalen van een schadevergoeding.

- Na ontbinding van de overeenkomst heeft TCW recht op vergoeding van de door TCW reeds gemaakte kosten en/of uitgevoerde werkzaamheden.

 

10 Aansprakelijkheid:

- De wederpartij is aansprakelijk voor schade bij haarzelf, bij TCW of bij andere wederpartijen die ontstaan doordat de wederpartij de instructies niet opvolgt of een ongeschikt object laat wassen.

- TCW aanvaard geen enkele aansprakelijkheid, behoudens in geval van opzet of grove schuld van TCW, voor enige schade, diefstal of verlies van zaken van de wederpartij en/of derden die zich in of aan het object bevinden en die de gebruiker uit welke hoofde dan ook onder zich heeft.

- TCW is niet aansprakelijk voor schade aan lak die niet de normale hardheid of hechting heeft.

- TCW is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

- Voor schade veroorzaakt door fouten van werknemers van TCW is TCW jegens de wederpartij aansprakelijk.

- Indien TCW aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrenst;

  A: De aansprakelijkheid van TCW, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

  B: Indien de aansprakelijkheidsverzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet dekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht.

- Elke aansprakelijkheid van TCW vervalt indien zonder zijn toestemming of zonder melding van de wederpartij;

  A: Het object het terrein van TCW heeft verlaten, tenzij aangetoond wordt dat de constatering van de schade aan het object aldaar redelijkerwijs niet mogelijk was.

  B: Het object wordt gerepareerd dan wel anderzins wijzigingen worden aangebracht.

11 Weigeren:

TCW kan opdrachtgever als klant weigeren als opdrachtgevers object volgens TCW  voor de wasstraat ongeschikt is of als daarvoor een andere redelijke grond bestaat.

12 Toepassing recht:

Op deze voorwaarden, alsmede op de aanbiedingen en overeenkomsten waarop de voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen, die verband houden met of voortvloeien uit deze algemene voorwaarden zullen bij uitsluiting door de bevoegde Nederlandse rechter worden beslecht.

13 Geschillen:

Geschillen naar aanleiding van overeenkomsten van toepassing zijn of naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, kunnen op verzoek van partijen worden voorgelegd aan de rechter in het arrondissement waar TCW gevestigd is.